இல்லம்

உருவாக்கிய தேதி

2019 (1352)
ஜனவரி (53) பிப்ரவரி (31) மார்ச் (35) ஏப்ரல் (35) மே (143) ஜூன் (53) ஜுலை (31) ஆகஸ்ட் (136) செப்டம்பர் (554) அக்டோபர் (235) நவம்பர் (33) டிசம்பர் (13)
2018 (1010)
ஜனவரி (24) பிப்ரவரி (30) மார்ச் (36) ஏப்ரல் (44) மே (10) ஜூன் (353) ஜுலை (70) ஆகஸ்ட் (48) செப்டம்பர் (82) அக்டோபர் (51) நவம்பர் (207) டிசம்பர் (55)
2017 (854)
ஜனவரி (16) பிப்ரவரி (26) மார்ச் (20) ஏப்ரல் (27) மே (18) ஜூன் (99) ஜுலை (32) ஆகஸ்ட் (85) செப்டம்பர் (117) அக்டோபர் (215) நவம்பர் (174) டிசம்பர் (25)
2016 (1632)
ஜனவரி (135) பிப்ரவரி (43) மார்ச் (204) ஏப்ரல் (255) மே (173) ஜூன் (56) ஜுலை (95) ஆகஸ்ட் (89) செப்டம்பர் (54) அக்டோபர் (101) நவம்பர் (313) டிசம்பர் (114)
2015 (975)
ஜனவரி (4) பிப்ரவரி (48) மார்ச் (34) ஏப்ரல் (19) மே (71) ஜூன் (144) ஜுலை (53) ஆகஸ்ட் (112) செப்டம்பர் (236) அக்டோபர் (61) நவம்பர் (137) டிசம்பர் (56)
2014 (769)
ஜனவரி (76) பிப்ரவரி (36) மார்ச் (66) ஏப்ரல் (17) மே (35) ஜூன் (35) ஜுலை (13) ஆகஸ்ட் (32) செப்டம்பர் (10) அக்டோபர் (348) நவம்பர் (48) டிசம்பர் (53)
2013 (771)
ஜனவரி (73) பிப்ரவரி (51) மார்ச் (76) ஏப்ரல் (136) மே (120) ஜூன் (75) ஜுலை (30) ஆகஸ்ட் (62) செப்டம்பர் (33) அக்டோபர் (75) நவம்பர் (9) டிசம்பர் (31)
2012 (2006)
ஜனவரி (302) பிப்ரவரி (221) மார்ச் (175) ஏப்ரல் (100) மே (108) ஜூன் (359) ஜுலை (135) ஆகஸ்ட் (58) செப்டம்பர் (209) அக்டோபர் (174) நவம்பர் (64) டிசம்பர் (101)
2011 (1828)
ஜனவரி (141) பிப்ரவரி (162) மார்ச் (166) ஏப்ரல் (245) மே (166) ஜூன் (210) ஜுலை (282) ஆகஸ்ட் (36) செப்டம்பர் (260) அக்டோபர் (63) நவம்பர் (35) டிசம்பர் (62)
2010 (1005)
ஜனவரி (30) பிப்ரவரி (4) மார்ச் (13) ஏப்ரல் (101) மே (89) ஜூன் (31) ஜுலை (43) ஆகஸ்ட் (152) செப்டம்பர் (197) அக்டோபர் (90) நவம்பர் (174) டிசம்பர் (81)
2009 (1631)
ஜனவரி (74) பிப்ரவரி (188) மார்ச் (410) ஏப்ரல் (164) மே (219) ஜூன் (124) ஜுலை (50) ஆகஸ்ட் (16) செப்டம்பர் (97) அக்டோபர் (214) நவம்பர் (22) டிசம்பர் (53)
2008 (3002)
ஜனவரி (25) பிப்ரவரி (282) மார்ச் (268) ஏப்ரல் (493) மே (174) ஜூன் (441) ஜுலை (150) ஆகஸ்ட் (254) செப்டம்பர் (343) அக்டோபர் (203) நவம்பர் (306) டிசம்பர் (63)
2007 (1712)
ஜனவரி (2) பிப்ரவரி (73) மார்ச் (142) ஏப்ரல் (18) மே (2) ஜூன் (77) ஜுலை (222) ஆகஸ்ட் (171) செப்டம்பர் (134) அக்டோபர் (48) நவம்பர் (159) டிசம்பர் (664)
2006 (344)
ஜனவரி (1) பிப்ரவரி (6) மார்ச் (9) ஏப்ரல் (1) மே (6) ஜூன் (3) ஜுலை (119) ஆகஸ்ட் (45) செப்டம்பர் (1) அக்டோபர் (59) நவம்பர் (48) டிசம்பர் (46)
2005 (5)
ஜூன் (1) அக்டோபர் (2) நவம்பர் (2)
2004 (124)
நவம்பர் (124)
2003 (69)
மே (32) ஜுலை (1) ஆகஸ்ட் (36)
2002 (3)
டிசம்பர் (3)
2000 (1)
ஜனவரி (1)
1998 (3)
ஜனவரி (1) பிப்ரவரி (2)
1997 (18)
ஆகஸ்ட் (4) நவம்பர் (4) டிசம்பர் (10)
1996 (47)
ஜனவரி (29) பிப்ரவரி (16) ஜுலை (2)
1979 (2)
ஜூன் (2)