ទំព័រ​ដើម​ / Spain, Sant Cugat del Vallès, Merchantic 11