ទំព័រ​ដើម​ / Germany, Ausleben, Löschteich 2, Ausleben 82