இல்லம் / குறிச்சொற்கள் American Business School Paris + Isabell Schulz 12